Archives de catégorie : NL

Persbericht Comité Free Mustapha, 7 februari

Mustapha Awad wordt nu bijna 7 maand gevangen gehouden in Israël.

Sympathisanten van het Comité Free Mustapha verzamelden op 6 februari voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een delegatie bestaande uit An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha; Alexis Deswaef, erevoorzitter van de Ligue des Droits Humains en Myriam De Ly van het Comité Free Mustapha werden er ontvangen. De delegatie had een onderhoud gevraagd met de minister of met leden van het kabinet maar moesten het stellen met leden van de administratie. Een boodschap op zich.

De delegatie wenste duidelijk te maken dat er een mogelijkheid voor vervroegde vrijlating van Mustapha is in de maand maart, na het uitzitten van tweederde van zijn « straf » en dat de tussenkomst van België daarvoor absoluut noodzakelijk is.

De vertegenwoordigers van het ministerie maakten echter van meet af aan duidelijk dat België niet zou tussenkomen

Alexis Deswaef vatte de vijf ontmoetingen van het Comité met het ministerie als volgt samen: « Bij het eerste onderhoud werd ons verteld om geduld te oefenen, dat de diplomatie progressief werkt en er eerst mondelinge nota’s worden gemaakt. Vervolgens stelde men dat dit een uitzonderlijke zaak was en het einde van het proces moest worden afgewacht. En nu het vonnis is uitgesproken en een vervroegde vrijlating mogelijk is zegt men ons dat er niets kan ondernomen worden. De houding van België in de zaak Amaya Coppens in Nicaragua was nochtans totaal verschillend. Minister Reynders kwam de dag na haar aanhouding al tussen bij de Nicaraguaanse regering. Waarom  deze ‘twee maten, twee gewichten’? Omdat het hier om Israël gaat. »

An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha en woordvoerster van de familie in Libanon (Photo : Dominique Botte)

An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha, tevens woordvoerster van zijn familie in Libanon, betreurt andermaal dat zij sinds zes en een halve maand zelfs de stem van Mustapha niet heeft gehoord: elk telefonisch contact werd hem verboden. Vanuit menselijk standpunt, een onaanvaardbare situatie. M. Deswaef besluit dan ook dat de detentieomstandigheden niet conform de internationale wetgeving zijn. Zelfs een basisrecht, telefonisch contact met zijn naasten, wordt niet nagekomen. Ook tijdens de ondervragingen onderging Mustapha onmenselijke behandelingen: slaaponthouding, ondervragingen 20u op 24u.

Myriam De Ly had het namens het comité Free Mustapha over de detentieomstandigheden van Mustapha die opgesloten zit in de extra beveiligde gevangenis van Gilboa. Eind januari vielen elitetroepen, op bevel van de minister van veiligheid, Gilad Erdan, Israëlische gevangenissen binnen met honden, matrakken, traangas en machinegeweren. 150 Gevangenen werden daarbij zwaar verwond in de gevangenis van Ofer. In de gevangenis van Gilboa is Mustapha niet gevrijwaard van dit soort experimenten.

Alexis Deswaef verwees eveneens naar een officiële tekst van diezelfde minister, tevens bevoegd voor « Strategische Zaken« , die naar alle kanselarijen werd gestuurd. Deze tekst bestempelt mensenrechtenverdedigers zoals Shawan Jabarin, vertegenwoordiger van Al Haq en secretaris generaal van FIDH; Salah Hamouri, de Frans-Palestijnse  advocaat die onlangs werd vrijgelaten en Mustapha Awad als « terroristen ».

België zou niet mogen dulden dat zijn burgers op deze manier besmeurd worden. Ook wij kunnen van nu af aan weggezet worden als « terroristen in pak ».

Het Comité Free Mustapha heeft alle mogelijke stappen ondernomen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van bij zijn aanhouding had België kunnen pogen om Mustapha vrij te krijgen. Het kan dat nog steeds. Echter, in de loop der gesprekken, heeft de delegatie begrepen dat er geen politieke wil is om dit te bewerkstelligen.

Laten we Mustapha niet vergeten aan het einde van dit jaar !

Jij kan helpen Mustapha Awad’s isolatie te doorbreken : stuur hem een kaart of brief op het volgende adres :

                                             Gilboa Prison
                To the attention of Mr. Mustapha AWAD

POB 65
Gilboa
Israel

 

Onze vriend Mustapha Awad werd op 19 juli van dit jaar gearresteerd door Israël, toen hij het thuisland van zijn voorouders, Palestina, wilde bezoeken en onterecht veroordeeld werd tot één jaar gevangenisstraf.

Mustapha wordt nog steeds al het contact met zijn familie ontzegd, die als vluchtelingen in Libanon leven. Hij mag niet met ze bellen en zij mogen niet op bezoek komen. Wekenlang moest Mustapha zware ondervragingen doorstaan die gepaard gingen met wrede en onmenselijke behandeling, wat gelijkstaat aan marteling. Zijn gevangenschap is bijzonder moeilijk, omdat hij in een zwaar beveiligde gevangenis zit.

In meerdere interviews vertelt Salah Hamouri, een Frans-Palestijnse advocaat en voormalig politiek gevangene, hoe moeilijk het is voor gevangenen om volledig afgesloten te zijn van familiebezoeken communicatie. Salah zelf mocht ook geen familiebezoek ontvangen; zijn vrouw en kind mogen Israël niet betreden.

Salah deed een oproep toen hij onlangs in Brussel was: schrijf een brief aan Mustapha ! Jouw kaarten en brieven zullen natuurlijk door de Israëlische censuur gaan, maar weet dat ze voor Mustapha van grote betekenis zijn.

Onze brieven geven ook een signaal af aan de bezettingsautoriteiten: wij zullen Mustapha niet vergeten en wij willen zijn vrijlating!

Press release 29/11/2018

Persmededing Nederlands : onderaan
Communiqué en français : en-dessous
———————————-
Free Mustapha Committee Press Release – 29/11/2018
Belgian worker and artist Mustapha Awad sentenced to one year in prison in Israel.

Yesterday our dear friend Mustapha Awad was sentenced by an Israeli court to 12 months in prison. He was sentenced on the basis of « confessions » obtained under conditions related to torture (secret detention, forced interrogation 20H/day, sleep deprivation).
In reality, it is an empty file, dealing with facts for which he could not be convicted in Belgium.

Mustapha is accused of belonging to an « illegal » organization: for Israel any organization that resists occupation and apartheid is illegal. The Israeli court mentions a « training »: in fact, it is a computer security course, which could be organized by any human rights organization. As for support for « financing », the facts mentioned concern humanitarian action.

Once again, the Free Mustapha Committee asserts that Mustapha’s imprisonment is fundamentally unfair and unacceptable and the Committee will continue to demand his immediate release, as well as the end of Belgium’s official silence around this affair.

This message was also delivered at meeting with the Foreign Ministry on the day of conviction in Israel by delegation composed of An Muylaert – Mustapha’s Belgian mother, Alexis Deswaef – Honorary President of the League of Human Rights, Pierre Galand – President of the ABP and the World Organization Against Torture, Hamdan Al Damiri, and Myriam De Ly – members of the Free Mustapha Committee.

The delegation firmly asked that Minister Reynders take a public stand that Belgium can not tolerate such violations of international law and human rights and calls for the immediate release of Mustapha Awad.
The Free Mustapha Committee has already organized a new protest action. It will take place on Tuesday, December 11, at 17:30 on the Grand Place of Mons.

Freedom for Mustapha! Freedom for all Palestinian prisoners!

———————————–
Persmededeling van Comité Free Mustapha – 29/11/2018

De Belgische arbeider en artiest, Mustapha Awad, is veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf in Israël

Gisteren werd onze vriend Mustapha Awad veroordeeld door een Israëlische rechtbank tot 12 maanden gevangenisstraf.

Hij werd veroordeeld op basis van « bekentenissen » bekomen onder omstandigheden die onder de categorie martelingen kunnen ondergebracht worden (ondervragingen 20 u op 24, beroven van slaap…).

In werkelijkheid gaat het om een leeg dossier, over feiten waarvoor hij in België niet kan veroordeeld worden.

Mustapha wordt ervan beschuldigd lid te zijn van een « illegale» organisatie. Israël beschouwt elke organisatie die zich verzet tegen de bezetting en apartheid als illegaal. De Israëlische rechtbank spreekt over een « training» : in de feiten gaat het over een computer cursus over beveiliging van gegevens, die kan georganiseerd worden door gelijk welke organisatie die mensenrechten verdedigt. En in verband met steun aan « financieringen», gaan de feiten over een humanitaire actie.

Eens te meer stelt het Comité Free Mustapha dat de detentie van Mustapha fundamenteel onrechtvaardig en onaanvaardbaar is en zij zal verder blijveren ijveren voor zijn onmiddellijke vrijlating, alsook voor het stoppen van de officiële stilte van de Belgische regering rond heel deze zaak.

Een delegatie van het Comité Free Mustafa deelde dat op 28 november ook mee op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit was op de dag zelf dat Mustapha werd veroordeeld. Deze delegatie bestond uit An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha, Alexis Deswaef, ere-voorzitter van Ligue des Droits de l’homme, Pierre Galand, voorzitter van ABP en van Organisation mondiale contre la torture en Hamdan Al Damiri, en Myriam De Ly, leden van Comité Free Mustapha.

De delegatie vroeg met aandrang dat minister Reynders publiek een standpunt inneemt, dat hij verklaart dat België schendingen van het internationaal recht en van de rechten van de mens niet kan aanvaarden en dat hij de onmiddellijke vrijlating van Mustapha Awad eist.

Het Comité Free Mustapha roept op tot een nieuwe protestactie. Deze zal doorgaan op dinsdag 11 december, om 17 h 30, op de Grote Markt in Bergen.
——————————

Communiqué de presse du Comité Free Mustapha – 29/11/2018

L’ouvrier et artiste belge, Mustapha Awad, a été condamné à un an de prison en Israël

Hier notre cher ami Mustapha Awad a été condamné par une cour israélienne à 12 mois de prison.
Il a été condamné sur base d’ « aveux » obtenus sous des conditions apparentées à la torture (mises au secret, interrogatoires musclés 20 h sur 24, privation de sommeil).

En réalité, il s’agit d’un dossier vide, portant sur des faits pour lesquels il ne pourrait pas être condamné en Belgique.

Mustapha est accusé d’appartenir à une organisation « illégale » : pour Israël toute organisation qui résiste à l’occupation et à l’apartheid est illégale. La cour israélienne évoque un « entraînement » : en fait, il s’agit d’un cours de sécurisation informatique, qui pourrait être organisé par n’importe quelle organisation de droits de l’homme. Quant au soutien à des « financements», les faits évoqués concernent une action humanitaire.

Une fois de plus, le Comité Free Mustapha affirme que l’emprisonnement de Mustapha est fondamentalement injuste et inadmissible et qu’il continuera d’exiger sa libération immédiate, ainsi que la fin du silence officiel de la Belgique autour de cette affaire.

C’est d’ailleurs ce qu’a communiqué une délégation du Comité, composée d’An Muylaert, la maman belge de Mustapha, Alexis Deswaef, président d’honneur de la Ligue des Droits de l’homme, Pierre Galand, président de l’ABP et de l’Organisation mondiale contre la torture et de Hamdan Al Damiri, et Myriam De Ly, membres du Comité Free Mustapha, au ministère des Affaires étrangères le jour même de la condamnation en Israël.

La délégation a demandé avec fermeté que le ministre Reynders prenne position publiquement, qu’il dise que la Belgique ne peut pas tolérer de telles violations du droit international et des droits de l’homme et qu’il réclame la libération immédiate de Mustapha Awad.

Le Comité Free Mustapha a d’ores et déjà organisé une nouvelle action de protestation. Elle aura lieu le mardi 11 décembre, à 17 h 30 sur la Grand’Place de Mons.

Liberté pour Mustapha ! Liberté pour tous les prisonniers palestiniens !

L’image contient peut-être : 4 personnes, personnes debout, chaussures et plein air
 

4 365 personnes atteintes

Didier Reynders, Israël houdt een Belg gevangen, waarom onderneemt u niets?’

Opinie

Gepubliceerd op Knack op 9/10/2018

‘Didier Reynders, Israël houdt een Belg gevangen, waarom onderneemt u niets?’

‘Het engagement van België om op te komen voor de rechten van haar burgers in het buitenland mag niet afhangen van geopolitieke belangen of diplomatieke berekeningen’, schrijft een groep actievoerders aan Didier Reynders. Ze vragen dat ons land werk maakt van de vrijlating van een jonge Belg van Palestijnse oorsprong.

'Didier Reynders, Israël houdt een Belg gevangen, waarom onderneemt u niets?'

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). © Belga

Op maandag 10 september werd Amaya Coppens door de lokale politie gearresteerd in Leon, Nicaragua. Amaya studeert geneeskunde. Ze had zich geëngageerd in de studentenbeweging van 19 april, die het verzet tegen Daniel Ortega op gang trok.

De aanklachten tegen Amaya: terrorisme, het dragen van illegale wapens, brandstichting, ontvoering. Allemaal sterk verworpen door de familie van Amaya. Haar vader stelt dat de beschuldigingen van terrorisme er door de regering worden misbruikt om vreedzaam verzet te breken. Amaya is heel bewogen door ‘strijd tegen onrecht’, vertelt haar vader.

 

Twee dagen na haar ontvoering kwam de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in hoogsteigen persoon tussen om te laten weten dat ‘als er geen vruchtbaar contact zou plaatsvinden de komende dagen, hij contact zou nemen met de Nicaraguaanse Minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Algemene Vergadering van de VN’. Dat is inderdaad wat hij gedaan heeft, nadat het consulaat toelating had gegeven voor een ontmoeting tussen Amaya en haar vader. Die ontmoeting was kort, maar zal een enorme opluchting geweest zijn voor Amaya.

Op dit moment is het nog onzeker wat met Amaya zal gebeuren, maar vicepremier minister Reynders heeft voorbije vrijdag verklaard dat ‘indien de verklaringen die hem werden gedaan correct waren, zou Amaya eerstdaags vrijgelaten moeten worden‘.

Mustapha Awad

Mustapha Awad © .

Mustapha Awad werd op 19 juli gearresteerd door de Israëlische strijdkrachten aan de Jordaans-Palestijnse grens, na urenlange ondervraging. Hij wilde zijn thuisland bezoeken. Deze jonge artiest en Belgische arbeider van Palestijnse origine wordt beschuldigd van terrorisme door de Israëlische staat, terwijl hij nog nooit eerder een stap heeft gezet in Palestina of Israël. Gedurende lange tijd was het niet duidelijk wat de aanklacht was. Pas na enkele weken werd Mustapha zelf op de hoogte gesteld.

Hij onderging ook een slechte behandeling. Mustapha kon zijn advocaat en de consul pas zien twintig dagen na zijn arrestatie. De consul heeft hem slechts twee bezoeken kunnen brengen. Al het contact met zijn familie wordt geweigerd, volgens de Israëlische justitie zogezegd om ‘veiligheidsredenen’.

Onze minister van Buitenlandse Zaken blijft stil over de zaak Mustapha. We wachten nog steeds op een officieel standpunt waarin hij de behandeling van Mustapha veroordeelt. Gezien de onduidelijke omstandigheden van zijn arrestatie, en de onwettige ondervragingspraktijken die op hem worden toegepast, moet zijn onmiddellijke vrijlating worden geëist.

Amaya heeft de dubbele nationaliteit: Belgisch-Nicaraguaans. Dat maakt de diplomatieke stappen voor haar vrijlating voor ons land moeilijker. Mustapha is Belg. Israël houdt een buitenlander vast in zijn gevangenis. Indien de Belgische diplomatie, meer bepaald haar leider, niet even vastberaden reageert, hebben wij toch allen het recht te weten waarom iemand die in het buitenland willekeurig gearresteerd wordt geen steun krijgt van de Belgische overheid. Dit is een gevaarlijk precedent dat we niet kunnen aanvaarden.

Amaya en Mustapha. Twee Belgen in gelijkaardige situaties, maar de ene is blijkbaar belangrijker dan de andere voor onze diplomatieke diensten. Loyaal en zelfs voorbeeldig in het ene geval, gebrekking en bijna onbestaand in het ander geval. We hebben het recht te vragen dat Belgische burgers op gelijke manier behandeld worden, binnen en buiten onze landsgrenzen.

Het engagement van België om op te komen voor de rechten van haar burgers in het buitenland mag niet afhangen van geopolitieke belangen of diplomatieke berekeningen gelinkt aan het land in kwestie, in dit geval Nicaragua of Israël. We vragen aan onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om zich publiekelijk uit te spreken voor de rechten en de vrijlating van Mustapha bij de Israëlische overheid, zoals hij gedaan heeft bij Amaya bij de Nicaraguaanse overheid.

Ondertekenaars:

Alexis Deswaef, advocaat bij de Brusselse balie en erevoorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

Herman De Ley, professor emeritus aan de Universiteit van Gent.

Claude Veraart, professor emeritus, UCL

Luk Vervaet, voormalig lesgever in de gevangenis

Marc David, professor emeritus Universiteit Antwerpen

Michel Gevers, professor emeritus aan UCLouvain

Paul Lootens, voormalig voorzitter van de Algemene Centrale van het ABVV

Marc Jacquemain, professor aan de Universiteit van Luik

Fabrice Eeklaer, secretaris ACV Charleroi-Samber & Maas

Serge Deruette, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Mons

Frédéric Ligot, politiek secretaris van de Mouvement Ouvrier Chrétien

Marc Lenaerts, professor aan de ULB en aan de Academie van Schone Kunsten van Brussel

Gwenaelle Grovonius, volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid PS Namen

David Jamar, sociologe UMons

Marc Abramowicz, oprichter van het centrum Aimer aan de ULB Pierre Gillis, professor aan de UMons

Mejed Hamzaoui, voorzitter van de richting Master In arbeidswetenschappen aan de ULB

Lieven De Cauter, filosoof, kunsthistoricus en schrijver, RITCS, & department Architectuur KULeuven

Johannes Blum, gepensioneerd leerkracht

Xavier May, onderzoeker aan de ULB

Mateo Alaluf, ereprofessor ULB

Jos Beni, ereprofessor

Dirk Tuypens, acteur

Véronique Vercheval, fotografe

Jean-Marie Dermagne, advocaat en voormalig stafhouder in Louvain-la-Neuve

Dirk Van der Maelen, Voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken, kamerlid SP.A

Paul Delmotte, professor op pensioen aan IHECS, Brussel

Gregorio Carboni Maestri, coördinator gastcolleges UCLouvain; onderwijzer in de architectuur aan ULB

Charles Ducal, schrijver

Madeline Lutjeharms, professor doctor emeritus, VUB

Jean Bricmont, professor emeritus van de UCL.

Pierre Galand, voormalig senator

Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw

Johan Grimonprez, artiest en filmmaker

Karel Arnaut, professor antropologie aan de KU Leuven

Wouter Hillaert, journalist en co-woordvoerder Hart boven Hard

Erik Vlaminck, auteur, voorzitter PEN-Vlaanderen

Ludo Abicht, filosoof en professor U Antwerpen

Jan Orbie, directeur Centre for EU Studies (CEUS), departement Politieke Wetenschappen Ugent

Kristien Hemmerechts, schrijfster

Dominique Willaert, Victoria Deluxe

Karim Zahidi, filosoof Universiteit Antwerpen

Rudy Doom, professor doctor emeritus Ugent

Lucie Cauwe, journaliste

France Blanmailland, advocate

Francine Bolle, conferentiemeester ULB Fabienne Brion, professor recht aan de UCL

Marie-Christine Closon, professor emeritus UCL

Michel Collon, auteur

Hélène Crokart, advocate

Serge Deruette, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Mons

Baudouin Dupret, CNRS/UCLouvain

EEN STAND « FREE MUSTAPHA » OP MANIFIESTA

Het was altijd een genoegen Mustapha Awad te ontmoeten op ManiFiesta de afgelopen jaren.

Als lid en mede-oprichter van de Raj’een Dabkeh Group trad hij er op als danser en hield er een stand naast die van « Boycott Israël ».

Dit jaar zal Mustapha niet aanwezig zijn. Op 19 juli werd hij door de Israëlische autoriteiten aangehouden aan de grens van Jordanië met Palestina en wordt sindsdien gevangen gehouden in Israël.

Het « Plate-Forme Charleroi-Palestine » heeft beslist om haar tent « Boycott Israel » om te vormen tot een « Free Mustapha » tent.

Wij zullen er Samidoun, het solidariteitsnetwerk  met de Palestijnse gevangenen en het Comité Free Mustapha verwelkomen.

In de tent zal u eveneens keffiehs, stickers, brochures voor de BDS campagne en andere solidariteitsproducten aantreffen.

MAAR U KAN ER VOORAL ACTIE ONDERNEMEN VOOR MUSTAPHA!

– u kan er de petitie tekenen voor zijn vrijlating

– u kan zich laten fotograferen met een affiche « Free Mustapha »

– u kan bijdragen aan de collecte voor het betalen van zijn advocaten

– u kan ook een meer actieve rol spelen door één of twee uur de permanentie te verzekeren van de stand

WELKOM! MARHABA!

Belgische artiest in Israëlische gevangenis: delegatie ontvangen bij Buitenlandse Zaken

Een delegatie van het ondersteuningscomité voor Mustapha Awad, een Belgische artiest van Palestijnse oorsprong, gevangengenom, en door Israël op 19 juli, is op woensdag 22 augustus op het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen.

De delegatie bestond uit An Muylaert, een arts die sinds de aankomst van Mustapha in België met hem aan verschillende projecten gewerkt heeft en bij wie hij kind aan huis is; Alexis Deswaef, erevoorzitter van de Mensenrechtenliga; Mohammed Okal, een jonge dabkeh danser van Raj’een, een dansgroep die door Mustapha werd opgericht; Hamdan Al Damiri, vertegenwoordiger van de Palestijnse gemeenschap in België; Dominique Surleau, voorzitster van PAC (Présence et Actions Culturelles) en Myriam De Ly (Charleroi – Palestina Platform)

De leden van de delegatie deelden hun persoonlijke band met Mustapha mee én hun bezorgdheid om zijn welzijn. De delegatie had de indruk dat de vier ambtenaren van het FOD Buitenlandse Zaken (waarvan drie vertegenwoordigers van de Consulaire Dienst en één verantwoordelijk voor het Midden Oosten) oren hadden naar de geuite zorgen. Zo werd de delegatie geïnformeerd over de stappen die het FOD reeds heeft gezet nadat het nieuws van Mustapha’s arrestatie door de Israëlische overheid hen bereikt had. Er werd daarom ook door de delegatie verzocht dat de Belgische consul een nieuw bezoek aan Mustapha zou brengen.

Op vrijdag 18 augustus werd een petitie met de titel “Free Mustapha” opgestart, die 1364 maal werd ondertekend. In een tijdspanne van vier dagen, waaronder verlofdagen en het weekend, tekenden 1263 individuen en 101 organisaties, waarvan 37 Belgische organisaties, de petitie. De afgevaardigden van het Ministerie verzekerden aan de delegatie dat dit overleg en de groeiende steun voor Mustapha aan het Belgisch consulaat in Jeruzalem zullen worden meegedeeld, zodat ook Mustapha te weten komt dat hij gesteund wordt.

Alexis Deswaef en andere leden hebben hun bezorgdheid geuit over de mensenrechtenschendingen (onmenselijke en degraderende behandeling, foltering, enz.), die vaak begaan worden door Israël bij ondervraging van gevangen. Die zorg werd gedeeld door de afgevaardigden van het Ministerie. An Muylaert wierp tot slot op dat Mustapha minstens de mogelijkheid zou moeten hebben om zijn familie te bellen.

Het is nu afwachten op de volgende diplomatieke stappen die genomen zullen worden: een tweede bezoek van de Belgische consul aan Mustapha, een nieuwe hoorzitting van de Israëlische rechtbank begin september en toegang tot en inzage van het dossier door de advocaat van Mustapha.

Wachten staat niet gelijk aan niets doen. We weten dat Mustapha en Raj’een in heel het land gekend zijn. We zullen de campagne en mobilisering niet stoppen tot hij terug vrij is. Daarom nodigen wij jullie uit om de petitie te tekenen en onze facebookpagina te volgen: https://facebook.com/freemustapha/.

Free Mustapha Comité                                       

Financiële steun (NL)

Het is heel belangrijk om de petitie massaal te tekenen maar we hebben ook financiële steun nodig. Mustafa heeft twee advocaten, één hier in België en één ter plaatse in Israël. Elke gift, hoe klein ook is een grote hulp. Dank bij voorbaat om iets te storten, de petitie en de artikels te verspreiden, de Facebook pagina zoveel mogelijk te delen, het rekeningnummer door te geven aan vrienden en familie.

Free Mustafa
BE96 7360 5044 3805.
BIC: KRED BE BB

« Free Mustapha »: vrienden eisen vrijlating van Belg met Palestijnse roots die opgesloten zit in Israël

 

Mustapha Awad, een Belgische artiest van Palestijnse afkomst, werd aan de grens met Israël aangehouden op verdenking van terrorisme. Maar volgens zijn Belgische advocate is er geen enkele reden om te geloven dat Awad een terroristische daad heeft gepleegd of wou plegen. “Hij zou twintig uur aan een stuk ondervraagd zijn, maar mag zelf zijn eigen dossier niet inkijken.” Zijn vrienden zijn een petitie gestart: ‘Free Mustapha‘.

 

Enkele weken geleden besliste Mustapha Awad om vanuit België af te reizen naar Palestina, het thuisland van zijn voorouders. “Hij had eerder ook al een poging ondernomen om naar zijn moederland te gaan, maar werd toen teruggestuurd,” vertelt zijn Belgische advocate Joke Callewaert. “Nu wou hij dus een tweede maal proberen.”

Op donderdag 19 juli stak Awad de Allenbybrug over tussen Jordanië en de westelijke Jordaanoever, aan de Jordaans-Palestijnse grens. Daar werd hij aangehouden door de Israëlische autoriteiten, die hun grenzen zeer zwaar controleren.

 

Eerst dacht ik dat ze hem 35 dagen administratief zouden aanhouden en dan weer loslaten. Maar vorige week werd hij in beschuldiging gesteld voor terrorisme. Waarom? Geen idee.

Advocate Joke Callewaert

Sindsdien wordt Mustapha Awad ondervraagd in een Israëlische gevangenis. “Eerst dacht ik dat ze hem 35 dagen administratief zouden aanhouden, ondervragen en dan weer loslaten,” zegt Callewaert. Maar vorige week donderdag werd Awad in beschuldiging gesteld voor terrorisme. “Al weten we niet waarom,” zegt Callewaert. “Hij heeft een blanco strafblad.”

In Israëlische media staat geschreven dat de man verdacht wordt van lidmaatschap van PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine), het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina dat als een terreurgroep beschouwd wordt. En – zo staat er nog te lezen – hij zou mogelijk militaire trainingen hebben gevolgd bij Hezbollah, een verzetsbeweging tegen Israël, en een terroristische aanval hebben willen plegen in Israël. Zondag 2 september wordt beslist of Mustapha Awad nog langer in voorlopige hechtenis blijft. Mogelijk moet hij later dan voor de militaire rechtbank komen.

Wie is Mustapha Awad?

Mustapha Awad werd in 1982 geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon. Zijn ouders zijn Palestijnse vluchtelingen die tot op de dag van vandaag in het kamp wonen – dat voor alle duidelijkheid niet uit tenten, maar wel uit huizen bestaat.

Op z’n twintigste besliste Mustapha Awad om naar ons land te komen. Hij startte hier een procedure op om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, en die verkreeg hij ook zo’n twee jaar geleden. Awad woont in Aalst, waar hij onder meer in de Raad voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking zetelt. 

 

Mogelijk is hij aangehouden omdat hij in groep de dabkeh danst, een traditionele Palestijnse dans. Met de groep treden ze geregeld op om de Palestijnse zaak te steunen

Advocate Joke Callewaert

De man maakt ook deel uit van een groep die de dabkeh danst, een traditionele Palestijnse dans. Met de groep treedt Mustapha geregeld op als artiest om de Palestijnse zaak te steunen. Volgens Callewaert is dat mogelijk de reden waarom Mustapha Awad aangehouden werd. “De politiediensten zouden die informatie via Facebook kunnen teruggevonden hebben.”

Mustapha Awad (via Facebook)

« In Israël is het toegestaan dat mensen onder zware dwang ondervraagd worden »

Joke Callewaert mag dan wel Mustapha’s advocaat zijn in ons land, in Israël kreeg hij een pro-deo advocaat om hem te verdedigen. “Zodra we wisten dat hij aangehouden werd voor terrorisme, heb ik beslist om een andere advocaat te laten aanstellen.” Maar ook hij heeft – net zoals Mustapha Awad zelf – nog geen toegang gehad tot Mustapha’s dossier. “Hij heeft zelfs nog geen akte van inbeschuldigingstelling gekregen van de onderzoeksrechter. Dikwijls worden er daar beslissingen genomen op basis van geheime dossiers. Het is een absurd systeem waar de rechten van verdediging beperkt zijn.” Vanuit ons land krijgt de man wel consulaire bijstand.

Callewaert zelf heeft haar cliënt nog niet aan de lijn gekregen. “Hij mag niet bellen vanuit de gevangenis, zelfs niet naar zijn vrienden en familie in België.” Daarom zal Callewaert misschien zelf naar daar reizen om hem te bezoeken, “want het is moeilijk om vanop een afstand te begrijpen wat er gaande is. Al mag ik zelf niet pleiten, want ik spreek geen Hebreeuws.”

 

Ik ben bang dat hij zwaar veroordeeld zal worden en dat de rechten van verdediging niet zullen nageleefd worden

Advocate Joke Callewaert

In Israël is het toegestaan dat gevangenen onder dwang ondervraagd worden. “Er mogen heel zware en verregaande ondervragingstechnieken gebruikt worden,” zegt Callewaert. “Zo hoor ik van de media ter plaatse dat hij de eerste keer twintig uur aan een stuk ondervraagd zou zijn. In hoeverre dat dan foltering is of niet, is een vraag waar de rechter zich moet over uitspreken.”

In de Israëlische pers staat intussen te lezen dat Awad volledige bekentenissen heeft afgelegd. “Maar dat lijkt mij bizar,” zegt zijn advocate. Zij ziet zijn lot alvast niet rooskleurig in. “Ik ben bang dat hij zwaar veroordeeld zal worden en dat de rechten van verdediging niet zullen nageleefd worden.”

Petitie ‘Free Mustapha’ telt al 1.400 handtekeningen

Vrienden van Mustapha Awad hebben nu een petitie opgestart om zijn vrijlating te eisen en hem te ondersteunen. Die werd al door bijna 1.400 mensen ondertekend. Ze zijn bang dat Awad het slachtoffer van foltering wordt. Deze week werd het ondersteuningscomité ook ontvangen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Leden van het ondersteuningscomité (via Facebook)

Persbericht – Donderdag 23 augustus 2018

Een delegatie van het ondersteuningscomité voor Mustapha Awad, een Belgische artiest van Palestijnse oorsprong, gevangengenomen door Israël op 19 juli, werd op woensdag 22 augustus op het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen

De delegatie bestond uit An Muylaert, een arts die sinds de aankomst van Mustapha in België met hem aan verschillende projecten gewerkt heeft; Alexis Deswaef, erevoorzitter van de Mensenrechtenliga; Mohammed Okal, een jonge dabkeh danser van Raj’een, een dansgroep die door Mustapha werd opgericht; Hamdan Al Damiri, vertegenwoordiger van de Palestijnse gemeenschap in België; Dominique Surleau, voorzitster van PAC (Présence et Actions Culturelles) en Myriam De Ly (Charleroi – Palestina Platform)

De leden van de delegatie deelden hun persoonlijke band met Mustapha mee én hun bezorgdheid om zijn welzijn. De delegatie had de indruk dat de vier ambtenaren van het FOD Buitenlandse Zaken (waarvan drie vertegenwoordigers van de Consulaire Dienst en één verantwoordelijk voor het Midden Oosten) oren hadden naar de geuite zorgen. Zo werd de delegatie geïnformeerd voor stappen die het FOD reeds heeft gezet nadat het nieuws van Mustapha’s arrestatie door de Israëlische overheid hen bereikt had. Er werd daarom ook door de delegatie verzocht dat de Belgische consul een nieuw bezoek aan Mustapha zou brengen.

Op vrijdag 18 augustus werd een petitie met de titel “Free Mustapha” opgestart, die 1364 maal werd ondertekend. In een tijdspanne van vier dagen, waaronder verlofdagen en het weekend, tekenden 1263 individuen en 101 organisaties, waarvan 37 Belgische organisaties, de petitie. De afgevaardigden van het Ministerie meldden mee dat het nieuws van bezoek van de delegatie en de groeiende steun voor Mustapha aan het Belgisch consulaat in Jeruzalem zullen worden meegedeeld, zodat Mustapha weet dat hij gesteund wordt.

Alexis Deswaef en andere leden hebben hun bezorgdheid geuit over de mensenrechtenschendingen (onmenselijke en degraderende behandeling, foltering, enz.), die vaak gepleegd worden door Israël bij de ondervraging van gevangen. Die zorg werd blijkbaar gedeeld door de afgevaardigden van het Ministerie. An Muylaert wierp tot slot op dat Mustapha minstens de mogelijkheid zou moeten hebben om zijn familie te bellen.

Het is nu afwachten op de volgende diplomatieke stappen die genomen zullen worden: een volgend bezoek van de Belgische consul aan Mustapha, een nieuwe hoorzitting in een Israëlische rechtbank begin september en toegang tot en inzage van het dossier door de advocaat van Mustapha.
Wachten staat niet gelijk aan niets doen. We weten dat Mustapha en Raj’een in heel het land gekend zijn. We zullen de campagne en mobilisering niet stoppen totdat hij terug vrij en bij ons is.

Daarom nodigen wij jullie uit om de petitie te tekenen en onze facebookpagina te volgen: https://facebook.com/freemustapha/

Het Free Mustapha Comité

L’image contient peut-être : 1 personne, sourit, debout et plein air