Archives de l’auteur : Myriam DE LY

Persbericht Comité Free Mustapha, 7 februari

Mustapha Awad wordt nu bijna 7 maand gevangen gehouden in Israël.

Sympathisanten van het Comité Free Mustapha verzamelden op 6 februari voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een delegatie bestaande uit An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha; Alexis Deswaef, erevoorzitter van de Ligue des Droits Humains en Myriam De Ly van het Comité Free Mustapha werden er ontvangen. De delegatie had een onderhoud gevraagd met de minister of met leden van het kabinet maar moesten het stellen met leden van de administratie. Een boodschap op zich.

De delegatie wenste duidelijk te maken dat er een mogelijkheid voor vervroegde vrijlating van Mustapha is in de maand maart, na het uitzitten van tweederde van zijn « straf » en dat de tussenkomst van België daarvoor absoluut noodzakelijk is.

De vertegenwoordigers van het ministerie maakten echter van meet af aan duidelijk dat België niet zou tussenkomen

Alexis Deswaef vatte de vijf ontmoetingen van het Comité met het ministerie als volgt samen: « Bij het eerste onderhoud werd ons verteld om geduld te oefenen, dat de diplomatie progressief werkt en er eerst mondelinge nota’s worden gemaakt. Vervolgens stelde men dat dit een uitzonderlijke zaak was en het einde van het proces moest worden afgewacht. En nu het vonnis is uitgesproken en een vervroegde vrijlating mogelijk is zegt men ons dat er niets kan ondernomen worden. De houding van België in de zaak Amaya Coppens in Nicaragua was nochtans totaal verschillend. Minister Reynders kwam de dag na haar aanhouding al tussen bij de Nicaraguaanse regering. Waarom  deze ‘twee maten, twee gewichten’? Omdat het hier om Israël gaat. »

An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha en woordvoerster van de familie in Libanon (Photo : Dominique Botte)

An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha, tevens woordvoerster van zijn familie in Libanon, betreurt andermaal dat zij sinds zes en een halve maand zelfs de stem van Mustapha niet heeft gehoord: elk telefonisch contact werd hem verboden. Vanuit menselijk standpunt, een onaanvaardbare situatie. M. Deswaef besluit dan ook dat de detentieomstandigheden niet conform de internationale wetgeving zijn. Zelfs een basisrecht, telefonisch contact met zijn naasten, wordt niet nagekomen. Ook tijdens de ondervragingen onderging Mustapha onmenselijke behandelingen: slaaponthouding, ondervragingen 20u op 24u.

Myriam De Ly had het namens het comité Free Mustapha over de detentieomstandigheden van Mustapha die opgesloten zit in de extra beveiligde gevangenis van Gilboa. Eind januari vielen elitetroepen, op bevel van de minister van veiligheid, Gilad Erdan, Israëlische gevangenissen binnen met honden, matrakken, traangas en machinegeweren. 150 Gevangenen werden daarbij zwaar verwond in de gevangenis van Ofer. In de gevangenis van Gilboa is Mustapha niet gevrijwaard van dit soort experimenten.

Alexis Deswaef verwees eveneens naar een officiële tekst van diezelfde minister, tevens bevoegd voor « Strategische Zaken« , die naar alle kanselarijen werd gestuurd. Deze tekst bestempelt mensenrechtenverdedigers zoals Shawan Jabarin, vertegenwoordiger van Al Haq en secretaris generaal van FIDH; Salah Hamouri, de Frans-Palestijnse  advocaat die onlangs werd vrijgelaten en Mustapha Awad als « terroristen ».

België zou niet mogen dulden dat zijn burgers op deze manier besmeurd worden. Ook wij kunnen van nu af aan weggezet worden als « terroristen in pak ».

Het Comité Free Mustapha heeft alle mogelijke stappen ondernomen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van bij zijn aanhouding had België kunnen pogen om Mustapha vrij te krijgen. Het kan dat nog steeds. Echter, in de loop der gesprekken, heeft de delegatie begrepen dat er geen politieke wil is om dit te bewerkstelligen.

Press release February 7

It has been almost seven months that Mustapha Awad has been imprisoned in Israel.

Supporters of the Free Mustapha Committee gathered in front of the Belgian Foreign Ministry in Brussels, Belgium on 6 February. There, a delegation comprised of An Muylaert, Mustapha’s Belgian adoptive mother, Alexis Deswaef, honorary president of the League for Human Rights, and Myriam De Ly of the Free Mustapha Committee, visited the Foreign Ministry. The delegation had asked for an appointment with the minister or members of cabinet, but were instead received by administrative staff – sending a message in and of itself about the Belgian government’s failure to support Mustapha.

The delegation wished to make clear that an early release of Mustapha may be possible in March, after completing two-thirds of his “sentence,” but that Belgium’s intervention is absolutely critical in this regard.

From the beginning, the representatives of the Ministry said that Belgium would not intervene.

Alexis Deswaef gave a review of the history of five meetings between the Committee and the Ministry: “At the first meeting, we were told that we had to be patient, that diplomacy was progressing, that we would first make verbal notes. Then it was said that this is an exceptional case and it was necessary to wait for the trial. And now that the sentencing has taken place, but an early release is possible, we are told that nothing can be done. Belgium’s attitude was completely opposite in the case of the arrest of Amaya Coppens in Nicaragua. Minister Reynders intervened the day after her arrest with the Nicaraguan government. Why these two weights, two measures? Because it’s Israel. »

An Muylaert, the spokesperson for Mustapha’s family in Lebanon and his Belgian adoptive mother, said once again that for over six and a half months, she has not even been able to hear Mustapha’s voice. Even a telephone call between them is banned: an intolerable situation, from a human point of view. This is one factor that leads Mr. Deswaef to say that Mustapha’s conditions of detention do not comply with international laws. Even one of his basic rights, seeing or calling his relatives, is not respected. At the time of his interrogation, Mustapha also underwent inhumane treatment: sleep deprivation and interrogations for 20 out of 24 hours in a day.

Myriam De Ly, speaking for the Free Mustapha Committee, spoke about Mustapha’s conditions of detention, held in the high-security prison of Gilboa. In late January, elite troops sent by the internal security minister Gilad Erdan invaded Israeli prisons with dogs, batons, machine guns, tear gas. 150 prisoners were seriously injured in Ofer prison. Mustapha, imprisoned in Gilboa, is not immune to this type of experience.

Alexis Deswaef also discussed an official report issued by that same minister, also responsible for “Strategic Affairs,” a text sent to international bodies attacking human rights defenders like Shawan Jabarin, the representative of Al-Haq and General Secretary of FIDH; Salah Hamouri, the recently released French-Palestinian lawyer; and Mustapha Awad, calling them “terrorists.”

Belgium should not accept these kinds of smears against its citizens. We ourselves can now be treated as “terrorists in suits.”

Photo: Tahsin Zaki

The Free Mustapha Committee has gone again and again to the Ministry of Foreign Affairs. Belgium could have helped to release Mustapha from his detention. It can still. But over the course of these meetings, the delegation has understood clearly that Belgium does not have the political will to act.

February 7, the Free Mustapha Committee

Communiqué de presse du Comité Free Mustapha

Voilà près de sept mois que Mustapha Awad est emprisonné en Israël.

Des sympathisants du Comité Free Mustapha se sont rassemblés devant le ministère des Affaires étrangères le 6 février et une délégation composée d’An Muylaert, la maman belge de Mustapha, d’Alexis Deswaef, président d’honneur de la Ligue des Droits humains et Myriam De Ly, du Comité Free Mustapha a été reçue au ministère des Affaires étrangères. Elle avait demandé de rencontrer le ministre ou des membres du cabinet, mais elle a été reçue au niveau de l’administration, un message en soi.

Photo : Dominique Botte

La délégation a voulu faire comprendre qu’une libération anticipative de Mustapha était possible au mois de mars, après qu’il aurait purgé deux tiers de sa « peine », et que l’intervention de la Belgique était absolument nécessaire à ce sujet.

D’emblée, les représentants du ministère ont dit que la Belgique n’interviendra pas.

Alexis Deswaef a fait l’historique des cinq entretiens que le Comité a eus au ministère. « Lors de la première rencontre, on nous a dit qu’il fallait prendre patience, que la diplomatie était progressive, qu’on allait d’abord faire des notes verbales. Ensuite, on a dit que c’était un cas exceptionnel, qu’il fallait attendre le procès. Et maintenant que le jugement a eu lieu, mais qu’une libération anticipative est possible, on nous dit qu’on ne peut rien faire. L’attitude de la Belgique a été tout à fait contraire concernant l’arrestation d’Amaya Coppens au Nicaragua. Le ministre Reynders est intervenu le lendemain même de son arrestation auprès du gouvernement nicaraguyen. Pourquoi ces deux poids, deux mesures ? Parce qu’il s’agit d’Israël. »

An Muylaert, la maman belge de Mustapha, porte-parole de sa famille au Liban, a déploré une nouvelle fois que, depuis plus de six mois et demi, elle n’a même pas pu entendre la voix de Mustapha : toute communication téléphonique lui a été interdite. Une situation intolérable, d’un point de vue humain. Ce qui fait dire à M. Deswaef que les conditions de détention de Mustapha ne sont pas conformes aux lois internationales. Même un de ses droits de base, téléphoner à ses proches, n’est pas respecté. Au moment des interrogatoires, Mustapha a également subi des traitements inhumains : privation de sommeil, interrogations 20 h sur 24 h.

Myriam De Ly, pour le comité Free Mustapha, est intervenue à propos des conditions de détention de Mustapha, enfermé dans une prison de haute sécutité à Gilboa. Fin janvier, des troupes d’élite, envoyées par le même ministre de la sécurité, Gilad Erdan, sont descendues dans les prisons israéliennes avec leurs chiens, leurs matraques, leurs mitrailleuses, leurs gaz lacrymogènes. 150 prisonniers ont été gravement blessés dans la prison d’Ofer. Mustapha, emprisonné à Gilboa, n’est pas à l’abri de ce genre d’expérience.

Alexis Deswaef a également fait mention d’un texte officiel de ce même ministre, chargé également des « Affaires stratégiques », texte envoyé à toutes les chancelleries et qui traite les défenseurs des droits humains, comme Shawan Jabarin, le représentant d’Al Haq et secrétaire général de la FIDH, Salah Hamouri, l’avocat franco-palestinien libéré récemment et Mustapha Awad de « terroristes ».

La Belgique ne devrait pas accepter que ses ressortissants soient salis de la sorte. Nous-mêmes pouvons être traités dès à présent de « terroristes en costume ».

Le Comité Free Mustapha est allé jusqu’au bout de ses démarches auprès du ministère des Affaires étrangères. La Belgique aurait pu tenter sortir Mustapha de là dès son arrestation. Elle le peut toujours. Mais, au fil des entretiens, la délégation a bien compris qu’elle n’a pas la volonté politique de le faire.

Rassemblement à Mons en soutien à Mustapha Awad

 
Manifestation du "Comité Free Mustapha" devant l'Hôtel de Ville de Mons
Manifestation du « Comité Free Mustapha » devant l’Hôtel de Ville de Mons – © RTBF

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées ce mardi en début de soirée sur la Grand-Place de Mons, à l’appel du « Comité Free Mustapha ». Ils demandent au Conseil communal de Mons de soutenir la libération de Mustapha Awad, condamné le 28 novembre dernier à 12 mois de prison par la justice israélienne. Il est accusé d’appartenir au Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP), une organisation considérée comme terroriste par Israël.

 
Mustapha Awad est un artiste belge d’origine palestinienne. Né dans un camp de réfugiés au Liban, il a décidé en juillet dernier d’aller visiter pour la première fois de sa vie le village de sa famille. A son arrivée, à la frontière entre Israël et la Jordanie, il a été arrêté et emprisonné. Le « Comité Free Mustapha » dénonce « des traitements inhumains et des aveux obtenus sous la contrainte ». Ibrahim Khayar, médecin dans la région de Mons, est membre de ce comité. Pour lui, cette affaire est un dangereux précédent: « Il s’agit d’un ressortissant belge qui n’a jamais mis les pieds en Israël, qui est arrêté à la frontière et qui a été arrêté sans jamais connaître son motif d’inculpation. Du coup je pense que c’est une situation qui peut tous nous concerner et il y a lieu de s’interroger sur les limites que peut outrepasser Israël en matière de respect du droit international« . Le Comité Free Mustapha attend de la Ville de Mons qu’elle prenne position dans ce dossier: « j’attends du bourgmestre Nicolas Martin qu’il demande au Ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders et au Premier ministre Charles Michel de se positionner fermement, face à leurs homologues israéliens pour demander la libération immédiate de Mustapha Awad« .

Publié sur RTBF le 11/12/2018

Laten we Mustapha niet vergeten aan het einde van dit jaar !

Jij kan helpen Mustapha Awad’s isolatie te doorbreken : stuur hem een kaart of brief op het volgende adres :

                                             Gilboa Prison
                To the attention of Mr. Mustapha AWAD

POB 65
Gilboa
Israel

 

Onze vriend Mustapha Awad werd op 19 juli van dit jaar gearresteerd door Israël, toen hij het thuisland van zijn voorouders, Palestina, wilde bezoeken en onterecht veroordeeld werd tot één jaar gevangenisstraf.

Mustapha wordt nog steeds al het contact met zijn familie ontzegd, die als vluchtelingen in Libanon leven. Hij mag niet met ze bellen en zij mogen niet op bezoek komen. Wekenlang moest Mustapha zware ondervragingen doorstaan die gepaard gingen met wrede en onmenselijke behandeling, wat gelijkstaat aan marteling. Zijn gevangenschap is bijzonder moeilijk, omdat hij in een zwaar beveiligde gevangenis zit.

In meerdere interviews vertelt Salah Hamouri, een Frans-Palestijnse advocaat en voormalig politiek gevangene, hoe moeilijk het is voor gevangenen om volledig afgesloten te zijn van familiebezoeken communicatie. Salah zelf mocht ook geen familiebezoek ontvangen; zijn vrouw en kind mogen Israël niet betreden.

Salah deed een oproep toen hij onlangs in Brussel was: schrijf een brief aan Mustapha ! Jouw kaarten en brieven zullen natuurlijk door de Israëlische censuur gaan, maar weet dat ze voor Mustapha van grote betekenis zijn.

Onze brieven geven ook een signaal af aan de bezettingsautoriteiten: wij zullen Mustapha niet vergeten en wij willen zijn vrijlating!

At the end of the year, let’s not forget Mustapha !

You can help support Mustapha Awad by sending him a card or letter to break his isolation at the following mailing address:

Prison of Gilboa
To the attention of Mr. Mustapha AWAD
P.O.B. 65
Gilboa
Israel

Our friend Mustapha Awad (arrested by Israel on 19 July this year, when he only sought to visit the homeland of his ancestors, Palestine, and unjustly sentenced to one year in prison) is still denied even a single phone call to his family members, Palestinian refugees in Lebanon. He cannot even receive a visit from them.

Mustapha went through weeks of harsh interrogations, invariably accompanied by cruel and inhumane treatment amounting to torture. He is imprisoned in the harsh conditions of a security prisons.

In interviews, Salah Hamouri, a French-Palestinian lawyer and former political prisoner, explains how deprivation of family visits and communication can be especially difficult for detainees. He himself was also denied family visits ; his wife and child are forbidden from entering Israel.

While in Brussels, Salah made a call: « Write to Mustapha! Your cards and letters will obviously first pass through Israeli censorship, but know that they will be of great comfort to Mustapha. »

Our letters also send a clear statement to the occupation authorities: we will not forget Mustapha, and we want his release!

En cette fin d’année, n’oublions pas Mustapha !

Ecrivons-lui une carte, une lettre pour rompre son isolement :

Prison of Gilboa
To the attention of Mr. Mustapha AWAD
P.O.B. 65
Gilboa
State of Israel

 

Notre ami Mustapha Awad (arrêté par Israël le 19 juillet de cette année, alors qu’il voulait seulement visiter le pays de ses ancêtres, et condamné injustement à un an de prison) n’a toujours pas pu donner un seul coup de fil à sa famille, des réfugiés palestiniens au Liban. Il ne peut même pas recevoir leur visite.

Mustapha a passé par des semaines d’interrogatoires sévères, immanquablement accompagnés de torture. Il est emprisonné dans les conditions sévères d’une prison de sécurité.

Dans des interviews, Salah Hamouri, avocat franco-palestinien et ancien prisonnier, explique souvent à quel point la privation de visite peut être pénible pour les détenus. Lui-même était aussi privé de visite familiale : sa femme et son enfant sont interdits d’entrée en Israël.

Lors de son passage à Bruxelles, Salah a lancé un appel :

Ecrivez à Mustapha !

Vos cartes, vos lettres passeront évidemment d’abord par la censure israélienne, mais sachez qu’elles seront d’un grand réconfort pour Mustapha.

Faisons par la même occasion savoir aux autorités de l’occupation que nous n’oublions Mustapha et que nous voulons sa libération !

Ambiance combative et solidaire pour Mustapha à Mons

Étaient au menu de « Mons pour Mustapha », ce 11 décembre : Performances dabkeh de membres du groupe Raj’een et du groupe de danse freestyle de la Maison des jeunes de Cuesmes et un entretien avec le bourgmestre Nicolas Martin et l’échevine de la participation citoyenne Charlotte De Jaer. Et surtout aussi, une belle ambiance combative et solidaire avec Mustapha.

Voici le mot d’accueil d’Ibrahim Khayar, organisateur, qui lança aussi la nouvelle campagne du Comité Free Mustapha : « Write to Mustapha »

Bonjour à toutes et tous,

Au nom du Comité Free Mustapha dans son entièreté et des associations qu’il représente, j’aimerais vous remercier du fond du cœur d’être venus si nombreux aujourd’hui. Cela fait 145 jours que Mustapha, notre ami mais cet artiste belge plein de talent, réfugié reconnu a été arrêté et enfermé dans les prisons israéliennes alors qu’il attendait soin premier passage en Israël pour la première fois de sa vie pour voir son village ancestral. Mustapha n’avait jamais pu aller en Palestine auparavant, et c’était un rêve pour lui qui s’est transformé en cauchemar. Il a été arrêté sans qu’on l’informe de la raison de son arrestation et il a fallu attendre vingt jours, vingt longues journées, avant que notre consul puisse le voir. Durant ces vingt jours il aura subi des traitements assimilables à de la torture, notamment, des auditions qui ont duré plus de 20h sur 24 sans repos ou des déprivations de sommeil. Depuis qu’il est emprisonné il n’a également pas pu entrer en contact avec ses proches pour les rassurer, et leur faire savoir sa condition.

Hier, on célébrait la journée internationale des Droits humains, et on sait par des organisations internationales telles qu’Amnesty International, Human Rights Watch et la FIDH qu’Israel , qui se dit seule démocratie du Moyen-Orient, utilise des techniques d’interrogatoires comme la torture de façon massive lors de ses interpellations et durant ses interrogatoires. Ici c’est un ressortissant belge qui est concerné et c’est la raison pour laquelle nous sommes ici, c’est pour que nos responsables politiques les plus proches, puissent faire écho à notre demande au niveau national et demander que notre gouvernement et nos responsables politiques, Mr Reynders et Mr Michel, puissent prendre position de manière ferme et demander la libération de Mustapha, comme il se doit au regard du Droit International.

On a appris il y a une dizaine de jours que Mustapha avait dû plaider coupable pour des faits qu’il n’avait pas commis, pour obtenir une peine d’emprisonnement plus courte. Nous comprenons cela car nous connaissons une situation similaire, celle de Salah Hammouri, l’avocat franco-palestinien qui a été jugé puis condamné pour des faits similaires l’an dernier, mais qui a pu être libéré récemment après 13 mois de détention administrative. Et l’explication de sa libération prématurée est bien simple, elle est à chercher sur le terrain, où de nombreuses personnes se sont mobilisées et ont interpellé le Président Macron jusqu’à ce qu’il ait à prendre position. Parce que nous ne sommes pas impuissant, la Belgique dispose d’outils diplomatiques, et a montré plus d’une fois qu’il savait les utiliser. Il faut juste pour qu’elle le fasse qu’elle nous sente chaud et motivés à aller jusqu’au bout pour demander la libération de Mustapha.

Une dernière chose avant de passer le micro à ses amis proches, de Rajeen, si vous désirez soutenir la campagne, vous pouvez le faire de manière très concrète en soutenant ses frais d’avocats et les autres frais liés à son incarcération, ses frais d’avocats s’élèvent à 15.000€, et ce matin nous avions récoltés 9.482€. N’importe quel montant compte et on fait passer le numéro de compte sur lequel vous pouvez effectuer le versement. Aujourd’hui nous lançons également la campagne « Write to Mustapha » parce que Mustapha n’a droit à aucune visite, et son seul lien avec l’extérieur, c’est les lettres qu’il peut recevoir. Vous trouverez également sur le papier l’adresse à laquelle vous pouvez lui écrire. On vous remercie encore une fois du fond du cœur et maintenant je laisse la parole à Rajeen, la troupe de danse que Mustapha a cofondée.

Le rassemblement s’est terminé aux cris de « Free free Mustapha » « From the river to the sea, Palestine will be free »

Pour écrire à Mustapha : Mustapha Awad, Gilboa prison, DN Emek Yzrael, Gilboa, Israel 10900

Pour soutenir la campagne : Free Mustafa BE96 7360 5044 3805 BIC: KRED BE BB

Interpellons nos responsables politiques pour la libération de Mustapha !

Belle mobilisation pour la libération de Mustapha à Mons ce mardi 11 décembre ! Une centaine de personnes était présentes et une délégation a pu être reçue par le Bourgmestre Nicolas Martin, qui a accepté de s’enquérir auprès de Mr Reynders, ministre des Affaires Etrangères, du sort de Mustapha !

De droite à gauche sur la photo : Ibrahim Khayer, organisateur du rassemblement, le bourgmestre Nicolas Martin, l’échevine Charlotte De Jaer, échevine de la participation cityoenne (et cheffe de groupe ECOLO à Mons). Le conseiller communal PTB John Beugnies était également présent à l’entretien.

N’hésitez pas à interpeller vous aussi vos responsables politiques locaux afin qu’ils puissent faire écho au ministre des Affaires Etrangères de notre inquiétude quant au sort Mustapha!

Ci-dessous la lettre qui avait été envoyé au bourgmestre :

Monsieur le Bourgmestre Nicolas Martin,

Mesdames et Messieurs les échevins,

J’ai l’honneur de vous écrire ce jour au nom d’un nombre considérable de citoyens et citoyennes montois, ainsi qu’au nom de plusieurs associations montoises qui depuis plusieurs mois s’inquiètent du sort de notre concitoyen Mr Mustapha Awad, récemment condamné et emprisonné injustement en Israël.

Mr Awad, un artiste et ressortissant belge, a été arrêté à la frontière jordano-israélienne le 19 juillet dernier, soit il y a exactement 145 jours, alors qu’il attendait de pouvoir effectuer son premier passage en Israël. Il désirait profiter de ses vacances en tant qu’ouvrier pour visiter pour la première fois le village ancestral de sa famille, lui qui était né dans un camp de réfugiés au Liban et avait obtenu la nationalité belge il y a près d’une dizaine d’années. Aucune raison n’a alors été donnée à son arrestation.

Il a ensuite connu de longues semaines d’interrogatoires, durant lesquelles ses proches n’ont eu accès à aucune information quant à sa situation et à son état de santé. Il est désormais avéré que les interrogatoires auxquels Mr Awad s’est trouvé confronté furent musclés : il a été longuement privé de sommeil, et il a subi des atteintes à son intégrité physique, malgré qu’il présentât des problèmes de santé chroniques qui le rendent particulièrement fragile. Après plusieurs semaines de détention, il a été inculpé du chef d’accusation d’« appartenance à une organisation illégale », sur base d’aveux obtenus sous la contrainte. Il est nécessaire de rappeler ici que toute organisation palestinienne de résistance à l’occupation israélienne (laquelle est illégale au regard du Droit International), est considérée par Israël comme une organisation « terroriste », même si cette organisation est pacifique.

C’est pour ces raisons que s’est formé au courant du mois d’août dernier un comité « Free Mustapha » dédié à apporter son soutien à Mr Awad, notamment en sollicitant la diplomatie belge afin qu’elle intervienne et demande sa libération immédiate et la fin des traitements inhumains qu’il subit, eu égard aux circonstances pour le moins floues de son arrestation. Au départ constitué par ses proches et ses amis, le comité a pu rapidement s’appuyer sur le soutien de nombreuses organisations et associations qui soutiennent son appel, et notamment plusieurs dans la région de Mons-Borinage. Ce sont elles qui ont organisé ce mardi 11 décembre un rassemblement devant l’Hôtel de Ville et c’est en leur nom que je me permet de vous interpeller en votre qualité de leur représentant le plus direct et le plus proche, à même de relayer leurs inquiétudes en tant que citoyens. Nous pensons en effet que la situation de Mr Awad nous concerne tous en tant qu’elle constitue un dangereux précédent quant à l’assistance diplomatique qu’un citoyen belge est en mesure d’attendre lorsqu’il est arrêté dans un pays étranger, ici en Israël.

Nous nous adressons donc à vous afin que la Ville de Mons soutienne notre demande auprès des autorités compétentes, à savoir le Ministre des Affaires Etrangères Mr Didier Reynders : qu’il réclame avec nous sa libération immédiate.

En espérant de tout cœur que vous accéderez à notre demande, nous vous assurons, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, de l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour le Comité « Free Mustapha » et les associations qu’il représente,

Dr Khayar Ibrahim

Belgian-Palestinian artist Mustapha Awad sentenced to a year in Israeli prison

 
 
Photo: Free Mustapha Committee, Facebook

Mustapha Awad, Palestinian refugee and Belgian citizen, co-founder of Raj’een Dabkeh Troupe and metal worker, was sentenced on 28 November by an Israeli court to one year in prison. Like the vast majority of so-called “security” or political cases in Israeli courts (military or “civil”) against Palestinians, the case concluded in a plea agreement. For Palestinians, the consequences of rejecting such an agreement can include trial processes that stretch on for months or even years before the imposition of a lengthy sentence. 

Awad, 36 and a longtime activist for Palestinian rights – including the freedom of Palestinian political prisoners – was seized by Israeli occupation forces in an alarming incident on 19 July. Born in Ein el-Helweh refugee camp in Lebanon, Awad wanted to visit Palestine for the first time. Instead of being welcomed to his homeland or even being interrogated and deported as numerous Palestinians with international citizenships – as well as international solidarity activists – have been, he was seized by occupation forces and taken to interrogation inside occupied Palestine.

Photo: Free Mustapha Committee

Awad was interrogated for nearly a month, sometimes under severe pressure and reportedly up to 20 hours out of the day, deprived of sleep. He faced accusations of “membership in an illegal organization,” allegedly the Popular Front for the Liberation of Palestine. Every major Palestinian political party has been labeled “illegal” by the Israeli occupation, and even members of student blocs and mass organizations are regularly hit with this charge by the Israeli occupation.

The “Free Mustapha” Committee, an alliance of dozens of organizations and individuals, continues to fundraise to support Mustapha’s legal fees and pressure Belgium to demand his release. As documented by David Cronin in the Electronic Intifada, the Belgian government has failed to take action on Awad’s case, despite the fact that his only citizenship is Belgian. Instead, while Awad has been visited by the Belgian consul, Belgium has not responded to repeated meetings and demands from Awad’s Belgian family and friends to put serious pressure on Israel for his release.

“We have the impression that Belgium is abandoning a Belgian citizen… It should be very clear to say that we do not accept the treatment of a Belgian citizen like that because tomorrow it can be you, it can be me, and it is unacceptable,” said Belgian lawyer and honorary president of the League of Human Rights Alexis Deswaef. 

The next protest for Awad’s freedom and in solidarity with Palestine will take place on Tuesday, 11 December at 5:30 pm in the city of Mons, in Grand Place. Previous events have taken place in cities across Belgium, including Brussels, Charleroi, Antwerp and Ghent. Awad’s case has been featured at a range of Palestine and social justice events in Belgium, including the event organized for the International Day of Solidarity with the Palestinian People featuring French-Palestinian lawyer and recently released political prisoner Salah Hamouri.

Salah Hamouri says “Free Mustapha”

Awad’s case has sparked concern from many active Palestinians, especially those with European citizenship, given that it seems to mark an even more intensely escalated level of repression against Palestinians seeking to visit their homeland. Now, Palestinians with international citizenships coming to Palestine not only have to be concerned about racism, harsh interrogations and forced exclusion from their homeland, but also with the possibility of political arrest, interrogation and imprisonment.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network reiterates our demand for the immediate release of Mustapha Awad. We call on the Belgian government to demand his liberation and to take a stand for Mustapha and other Palestinians facing exclusion and repression at the hands of the Israeli state, including all Palestinian refugees denied their internationally recognized right to return to their homeland.

To donate to the Free Mustapha committee for Mustapha’s legal bills, use the following bank information:

Free Mustafa
BE96 7360 5044 3805.
BIC: KRED BE BB

Below is the press release from the Free Mustapha Committee:

Belgian worker and artist Mustapha Awad sentenced to one year in prison in Israel.

Yesterday our dear friend Mustapha Awad was sentenced by an Israeli court to 12 months in prison. He was sentenced on the basis of « confessions » obtained under conditions related to torture (secret detention, forced interrogation 20H/day, sleep deprivation).
In reality, it is an empty file, dealing with facts for which he could not be convicted in Belgium.

Mustapha is accused of belonging to an « illegal » organization: for Israel any organization that resists occupation and apartheid is illegal. The Israeli court mentions a « training »: in fact, it is a computer security course, which could be organized by any human rights organization. As for support for « financing », the facts mentioned concern humanitarian action.

Once again, the Free Mustapha Committee asserts that Mustapha’s imprisonment is fundamentally unfair and unacceptable and the Committee will continue to demand his immediate release, as well as the end of Belgium’s official silence around this affair.

This message was also delivered at meeting with the Foreign Ministry on the day of conviction in Israel by delegation composed of An Muylaert – Mustapha’s Belgian mother, Alexis Deswaef – Honorary President of the League of Human Rights, Pierre Galand – President of the ABP and the World Organization Against Torture, Hamdan Al Damiri, and Myriam De Ly – members of the Free Mustapha Committee.

The delegation firmly asked that Minister Reynders take a public stand that Belgium can not tolerate such violations of international law and human rights and calls for the immediate release of Mustapha Awad.
The Free Mustapha Committee has already organized a new protest action. It will take place on Tuesday, December 11, at 17:30 on the Grand Place of Mons.

Freedom for Mustapha! Freedom for all Palestinian prisoners!


Published on Samidoun Palestinian Prisoner Network, 9 December 2018