Archives mensuelles : février 2019

Persbericht Comité Free Mustapha, 7 februari

Mustapha Awad wordt nu bijna 7 maand gevangen gehouden in Israël.

Sympathisanten van het Comité Free Mustapha verzamelden op 6 februari voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een delegatie bestaande uit An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha; Alexis Deswaef, erevoorzitter van de Ligue des Droits Humains en Myriam De Ly van het Comité Free Mustapha werden er ontvangen. De delegatie had een onderhoud gevraagd met de minister of met leden van het kabinet maar moesten het stellen met leden van de administratie. Een boodschap op zich.

De delegatie wenste duidelijk te maken dat er een mogelijkheid voor vervroegde vrijlating van Mustapha is in de maand maart, na het uitzitten van tweederde van zijn « straf » en dat de tussenkomst van België daarvoor absoluut noodzakelijk is.

De vertegenwoordigers van het ministerie maakten echter van meet af aan duidelijk dat België niet zou tussenkomen

Alexis Deswaef vatte de vijf ontmoetingen van het Comité met het ministerie als volgt samen: « Bij het eerste onderhoud werd ons verteld om geduld te oefenen, dat de diplomatie progressief werkt en er eerst mondelinge nota’s worden gemaakt. Vervolgens stelde men dat dit een uitzonderlijke zaak was en het einde van het proces moest worden afgewacht. En nu het vonnis is uitgesproken en een vervroegde vrijlating mogelijk is zegt men ons dat er niets kan ondernomen worden. De houding van België in de zaak Amaya Coppens in Nicaragua was nochtans totaal verschillend. Minister Reynders kwam de dag na haar aanhouding al tussen bij de Nicaraguaanse regering. Waarom  deze ‘twee maten, twee gewichten’? Omdat het hier om Israël gaat. »

An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha en woordvoerster van de familie in Libanon (Photo : Dominique Botte)

An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha, tevens woordvoerster van zijn familie in Libanon, betreurt andermaal dat zij sinds zes en een halve maand zelfs de stem van Mustapha niet heeft gehoord: elk telefonisch contact werd hem verboden. Vanuit menselijk standpunt, een onaanvaardbare situatie. M. Deswaef besluit dan ook dat de detentieomstandigheden niet conform de internationale wetgeving zijn. Zelfs een basisrecht, telefonisch contact met zijn naasten, wordt niet nagekomen. Ook tijdens de ondervragingen onderging Mustapha onmenselijke behandelingen: slaaponthouding, ondervragingen 20u op 24u.

Myriam De Ly had het namens het comité Free Mustapha over de detentieomstandigheden van Mustapha die opgesloten zit in de extra beveiligde gevangenis van Gilboa. Eind januari vielen elitetroepen, op bevel van de minister van veiligheid, Gilad Erdan, Israëlische gevangenissen binnen met honden, matrakken, traangas en machinegeweren. 150 Gevangenen werden daarbij zwaar verwond in de gevangenis van Ofer. In de gevangenis van Gilboa is Mustapha niet gevrijwaard van dit soort experimenten.

Alexis Deswaef verwees eveneens naar een officiële tekst van diezelfde minister, tevens bevoegd voor « Strategische Zaken« , die naar alle kanselarijen werd gestuurd. Deze tekst bestempelt mensenrechtenverdedigers zoals Shawan Jabarin, vertegenwoordiger van Al Haq en secretaris generaal van FIDH; Salah Hamouri, de Frans-Palestijnse  advocaat die onlangs werd vrijgelaten en Mustapha Awad als « terroristen ».

België zou niet mogen dulden dat zijn burgers op deze manier besmeurd worden. Ook wij kunnen van nu af aan weggezet worden als « terroristen in pak ».

Het Comité Free Mustapha heeft alle mogelijke stappen ondernomen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van bij zijn aanhouding had België kunnen pogen om Mustapha vrij te krijgen. Het kan dat nog steeds. Echter, in de loop der gesprekken, heeft de delegatie begrepen dat er geen politieke wil is om dit te bewerkstelligen.

Press release February 7

It has been almost seven months that Mustapha Awad has been imprisoned in Israel.

Supporters of the Free Mustapha Committee gathered in front of the Belgian Foreign Ministry in Brussels, Belgium on 6 February. There, a delegation comprised of An Muylaert, Mustapha’s Belgian adoptive mother, Alexis Deswaef, honorary president of the League for Human Rights, and Myriam De Ly of the Free Mustapha Committee, visited the Foreign Ministry. The delegation had asked for an appointment with the minister or members of cabinet, but were instead received by administrative staff – sending a message in and of itself about the Belgian government’s failure to support Mustapha.

The delegation wished to make clear that an early release of Mustapha may be possible in March, after completing two-thirds of his “sentence,” but that Belgium’s intervention is absolutely critical in this regard.

From the beginning, the representatives of the Ministry said that Belgium would not intervene.

Alexis Deswaef gave a review of the history of five meetings between the Committee and the Ministry: “At the first meeting, we were told that we had to be patient, that diplomacy was progressing, that we would first make verbal notes. Then it was said that this is an exceptional case and it was necessary to wait for the trial. And now that the sentencing has taken place, but an early release is possible, we are told that nothing can be done. Belgium’s attitude was completely opposite in the case of the arrest of Amaya Coppens in Nicaragua. Minister Reynders intervened the day after her arrest with the Nicaraguan government. Why these two weights, two measures? Because it’s Israel. »

An Muylaert, the spokesperson for Mustapha’s family in Lebanon and his Belgian adoptive mother, said once again that for over six and a half months, she has not even been able to hear Mustapha’s voice. Even a telephone call between them is banned: an intolerable situation, from a human point of view. This is one factor that leads Mr. Deswaef to say that Mustapha’s conditions of detention do not comply with international laws. Even one of his basic rights, seeing or calling his relatives, is not respected. At the time of his interrogation, Mustapha also underwent inhumane treatment: sleep deprivation and interrogations for 20 out of 24 hours in a day.

Myriam De Ly, speaking for the Free Mustapha Committee, spoke about Mustapha’s conditions of detention, held in the high-security prison of Gilboa. In late January, elite troops sent by the internal security minister Gilad Erdan invaded Israeli prisons with dogs, batons, machine guns, tear gas. 150 prisoners were seriously injured in Ofer prison. Mustapha, imprisoned in Gilboa, is not immune to this type of experience.

Alexis Deswaef also discussed an official report issued by that same minister, also responsible for “Strategic Affairs,” a text sent to international bodies attacking human rights defenders like Shawan Jabarin, the representative of Al-Haq and General Secretary of FIDH; Salah Hamouri, the recently released French-Palestinian lawyer; and Mustapha Awad, calling them “terrorists.”

Belgium should not accept these kinds of smears against its citizens. We ourselves can now be treated as “terrorists in suits.”

Photo: Tahsin Zaki

The Free Mustapha Committee has gone again and again to the Ministry of Foreign Affairs. Belgium could have helped to release Mustapha from his detention. It can still. But over the course of these meetings, the delegation has understood clearly that Belgium does not have the political will to act.

February 7, the Free Mustapha Committee

Communiqué de presse du Comité Free Mustapha

Voilà près de sept mois que Mustapha Awad est emprisonné en Israël.

Des sympathisants du Comité Free Mustapha se sont rassemblés devant le ministère des Affaires étrangères le 6 février et une délégation composée d’An Muylaert, la maman belge de Mustapha, d’Alexis Deswaef, président d’honneur de la Ligue des Droits humains et Myriam De Ly, du Comité Free Mustapha a été reçue au ministère des Affaires étrangères. Elle avait demandé de rencontrer le ministre ou des membres du cabinet, mais elle a été reçue au niveau de l’administration, un message en soi.

Photo : Dominique Botte

La délégation a voulu faire comprendre qu’une libération anticipative de Mustapha était possible au mois de mars, après qu’il aurait purgé deux tiers de sa « peine », et que l’intervention de la Belgique était absolument nécessaire à ce sujet.

D’emblée, les représentants du ministère ont dit que la Belgique n’interviendra pas.

Alexis Deswaef a fait l’historique des cinq entretiens que le Comité a eus au ministère. « Lors de la première rencontre, on nous a dit qu’il fallait prendre patience, que la diplomatie était progressive, qu’on allait d’abord faire des notes verbales. Ensuite, on a dit que c’était un cas exceptionnel, qu’il fallait attendre le procès. Et maintenant que le jugement a eu lieu, mais qu’une libération anticipative est possible, on nous dit qu’on ne peut rien faire. L’attitude de la Belgique a été tout à fait contraire concernant l’arrestation d’Amaya Coppens au Nicaragua. Le ministre Reynders est intervenu le lendemain même de son arrestation auprès du gouvernement nicaraguyen. Pourquoi ces deux poids, deux mesures ? Parce qu’il s’agit d’Israël. »

An Muylaert, la maman belge de Mustapha, porte-parole de sa famille au Liban, a déploré une nouvelle fois que, depuis plus de six mois et demi, elle n’a même pas pu entendre la voix de Mustapha : toute communication téléphonique lui a été interdite. Une situation intolérable, d’un point de vue humain. Ce qui fait dire à M. Deswaef que les conditions de détention de Mustapha ne sont pas conformes aux lois internationales. Même un de ses droits de base, téléphoner à ses proches, n’est pas respecté. Au moment des interrogatoires, Mustapha a également subi des traitements inhumains : privation de sommeil, interrogations 20 h sur 24 h.

Myriam De Ly, pour le comité Free Mustapha, est intervenue à propos des conditions de détention de Mustapha, enfermé dans une prison de haute sécutité à Gilboa. Fin janvier, des troupes d’élite, envoyées par le même ministre de la sécurité, Gilad Erdan, sont descendues dans les prisons israéliennes avec leurs chiens, leurs matraques, leurs mitrailleuses, leurs gaz lacrymogènes. 150 prisonniers ont été gravement blessés dans la prison d’Ofer. Mustapha, emprisonné à Gilboa, n’est pas à l’abri de ce genre d’expérience.

Alexis Deswaef a également fait mention d’un texte officiel de ce même ministre, chargé également des « Affaires stratégiques », texte envoyé à toutes les chancelleries et qui traite les défenseurs des droits humains, comme Shawan Jabarin, le représentant d’Al Haq et secrétaire général de la FIDH, Salah Hamouri, l’avocat franco-palestinien libéré récemment et Mustapha Awad de « terroristes ».

La Belgique ne devrait pas accepter que ses ressortissants soient salis de la sorte. Nous-mêmes pouvons être traités dès à présent de « terroristes en costume ».

Le Comité Free Mustapha est allé jusqu’au bout de ses démarches auprès du ministère des Affaires étrangères. La Belgique aurait pu tenter sortir Mustapha de là dès son arrestation. Elle le peut toujours. Mais, au fil des entretiens, la délégation a bien compris qu’elle n’a pas la volonté politique de le faire.